تبلیغات
گمنام - تکرار کنیم...
 بــــاید هر از گاهے بــــبــــینیم و بــــشــنویم و بــــخوانیم تا یادمان نرود...
 خاصیت دنیاسـت ،
 سـخت مشــغولمان مے ڪند تا راحت از یاد بــــبــــریم ،
 گاهے آنقدر غرق زندگے و ڪار و پول و درس و خانواده و روزمرگے ها مے شــویم ڪه مسـیر و هد؋ و همراهان و آن هایے ڪه ڪمڪ مان ڪرده اند را ؋ـراموش مے ڪنیم ،
 همان هایے ڪه از چشــم ما دور هسـتند اما از همه چیزشــان بــــراے ما گذشــته اند ،
 بــــاید گاهے بــــراے خودمان تڪرار ڪنیم...
 عڪس جانبــــاز سـراـ؋ـراز محمد جعـ؋ـرے منش
تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 23:02 | نویسنده : Z T | نظرات